Klub Lidera

Klub Lidera powstał jako przestrzeń do tworzenia zespołów projektowych ukierunkowanych na działalność na rzecz wspierania rozwoju biznesu.
Cele szczegółowe to:
  • edukowanie w zakresie przywództwa, stwarzanie przestrzeni do rozwoju postawy służenia większym wartościom niż osobista korzyść i przetrwanie,
  • budowanie sieci żywych kontaktów, regularnie powiększanej,
  • realizowanie projektów społecznych angażujących przedsiębiorców do wspierania całej społeczności biznesu.

Klub Lidera nie skupia stałych członków, raczej szerzy ideę pracy na rzecz szerszych społeczności.

Klub Lidera nie czerpie zysku finansowego z działalności, ale może obracać środkami niezbędnymi do realizacji projektów społecznych i zysk z nich przeznaczać na pokrycie kosztów realizacji projektów i dalszą realizację celu głównego.

Zasady obowiązujące wszystkich działaczy Klubu Lidera:

  • tajemnica przedsiębiorstwa i poufność w zespołach,
  • etyka zawodowa i osobista,
  • dobrowolność udziału w projektach,
  • odpowiedzialność i zaangażowanie.
Osoba do kontaktu: Gracjana Pawlak, tel. 607 349 941, e-mail: Gracjana.Pawlak@gmail.com
Aktualnie realizowane projekty Klubu Lidera:
  • „Lider zmiany” – 2-miesięczna współpraca dwóch przedsiębiorców z różnych branż na rzecz rozwoju ich firm. Projekt otwiera na przyjęcie nowej perspektywy, na kreatywne wykorzystanie zasobów ludzkich, na zwiększenie zaufania, rozwija umiejętność budowania zespołów i akceptację odmiennego punktu widzenia.