Menu Zamknij

Mediacje

Mediacje są metodą rozwiązywania sporów, której charakterystyczną cechą jest udział osoby trzeciej – mediatora. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody:

 • czas trwania jednej sesji mediacyjnej: do 120 minut
 • zazwyczaj potrzebne są 3 sesje mediacyjne, pozwalające dojść do ugody, ale może się zdarzyć, że będzie potrzebnych ich trochę więcej
 • koszt każdej godziny: 150 zł, koszt mediacji ponoszą obie strony sporu po połowie
 • w przypadku mediacji kierowanych przez sąd koszty pobierane są według cennika określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. W mediacjach karnych kierowanych przez sąd strony nie ponoszą kosztów. Mediator otrzymuje wynagrodzenie ze Skarbu Państwa.

W naszym Ośrodku prowadzimy mediacje w sprawach rodzinnych:

Spotkania mediacyjne mogą dotyczyć każdej spornej kwestii, którą chcą rozpatrzyć strony. Do skorzystania z mediacji rodzinnych zapraszamy szczególnie pary, które rozwodzą się lub planują rozwód i chcą przed rozprawą sądową uzgodnić sporne kwestie. Zachęcamy rodziców do opracowania Planu Opieki Rodzicielskiej (inaczej Rodzicielskiego Planu Wychowawczego) – czyli ustalenia sposobu opieki nad dziećmi po rozwodzie. Rolą bezstronnego mediatora jest między innymi zadbanie o precyzyjne ustalenia, zgodne z interesem i wolą obu stron, z poszanowaniem przepisów prawa i norm społecznych. Sporządzony na piśmie dokument można przestawić w trakcie rozprawy rozwodowej, co zazwyczaj przyspiesza jej bieg /pominięcie RODK/ i zaoszczędza kosztów związanych z obsługą prawną. Bezwzględne warunki mediacji:

 • dobra wola stron
 • chęć osiągnięcia porozumienia
 • stawiennictwo obu stron na sesji
 • zaangażowanie w tworzeniu propozycji ugody

Spotkania odbywają się wspólnie i indywidualnie. Dzieci włączane są do spotkań jedynie za obopólną zgodą rodziców, oraz samego dziecka. W takich sytuacjach dziecko musi posiadać dojrzałość w wyrażaniu własnych sądów i opinii.

Mediacje  rodzinne prowadzi u nas mgr Edyta Rudzka-Kuźmińska, tel. 603 701 228

 

Warto wiedzieć, że:
2 Art. 58 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

§ 1. „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.”

3 Art. 58 § 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.”

 

Korzyści z tworzenia Rodzicielskiego Planu Wychowawczego:

 • szansa ustalenia zasad sprawowania opieki według szczególnych potrzeb Waszych dzieci
 • oszczędność czasu i okoliczności do trudnych emocji towarzyszących  postępowaniu rozwodowemu
 • większa decyzyjność rodziców niż w przypadku orzekania w Waszej sprawie przez sąd
 • możliwość skorzystania z pedagogicznej i terapeutycznej wiedzy mediatora w planowaniu dla dobra i potrzeb dzieci
 • pomoc mediatora w uzyskaniu porozumienia w sytuacjach konfliktowych między rodzicami, kwestiach spornych planu
 • możliwość prowadzenia trudnych, emocjonujących rozmów z uwzględnieniem potrzeb dzieci, a bez ich bezpośredniego udziału w rozmowach dorosłych
 • wsparcie mediatora – osoby obiektywnej, zdystansowanej do Waszych problemów, emocji i konfliktów, pozwala na wypracowanie zasad Waszej współpracy ukierunkowanej na dobro dzieci, nie zaś służące podtrzymywaniu Waszego konfliktu i żalu
 • to spotkanie oparte na zasadach, które pozwalają wypracować rozwiązania satysfakcjonujące oboje rodziców i zadbać o całą Waszą rodzinę
 • i wiele innych wynikających z Waszych indywidualnych potrzeb