Projekty dofinansowane realizowane przez nas w 2018 roku

Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy dotacje od Urzędu Miasta Zielonej Góry do kilku projektów na rok 2018:

Psychoterapia drogą zdrowienia” – bezpłatne konsultacje dla dorosłych mieszkańców Zielonej Góry, osoba realizująca: Gracjana Pawlak, tel. 607 349 941

W rodzinie siła – krótkoterminowe terapie rodzinne  dla młodzieży doświadczającej zaburzeń zachowania i emocji oraz ich rodzin. II edycja” – bezpłatne rodzinne spotkania terapeutyczne dla par i rodzin. Spotkania prowadzone są w nurcie Systemowej Terapii Rodzin. Osoba realizująca: Krystian Kaczor, tel. 537 226 077

Psychoterapia indywidualna i rodzinna na rzecz bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – II edycja” – bezpłatne indywidualne lub rodzinne spotkania terapeutyczne dla osób doświadczających trudnej sytuacji życiowej. Pierwszeństwo w korzystaniu z pomocy mają: osoby indywidualne w kryzysie psychologicznym; młodzież i  młodzi dorośli doświadczający zaburzeń okresu adolescencji oraz gdy to możliwe ich rodziny; rodziny i małżeństwa w kryzysie relacyjnym, zagrożone rozpadem więzi i rozbiciem rodziny oraz negatywnymi skutkami mogącymi wpłynąć na członków rodziny w szczególności dzieci i młodzież;
osoby uzależnione; stosujące przemoc; będące w konflikcie z prawem oraz ich rodziny; rodzice i rodziny doświadczające trudności wychowawczych oraz zachowań problemowych dzieci i młodzieży; osoby i rodziny objęte resocjalizacją; osoby przebywające i opuszczające zakłady karne oraz rodziny tych osób. Osoba realizująca:  Krystian Kaczor, tel. 537 226 077

Razem bezpieczniej – systemowa psychoterapia grupowa” – ogłoszenia o naborze do grup w Aktualnościach. Osoba realizująca:  Krystian Kaczor, tel. 537 226 077

W celu wzięcia udziału w którymś z projektów należy skontaktować się telefonicznie z osobą realizującą dany projekt.